detail clanku Michal Hasara: Kapitál projektu by sme mali využívať aj naďalej

Značka SME SI ROVNÍ sa vďaka celému tímu, ktorý ho vytvoril a uviedol do života, stala v oblasti pomoci zdravotne znevýhodneným pojmom. Napokon, v našej krajine vôbec nie je zvykom, že pomoc v ťažkej životnej situácii nemusíte prácne hľadať, ale príde priamo za vami. A navyše má podobu motivátorov, nezriedka na invalidnom vozíku. O tom, čo všetko sa počas fungovania projektu podarilo, ako zmenil životy mnohých ľudí a či to bude robiť aj naďalej, hovorí projektový manažér Michal Hasara.

Projekt sa realizoval vďaka podpore z prostriedkov EÚ a na Slovensku ho do života uviedol a spolufinancoval Slovenský paralympijský výbor. Aké je jeho základné poslanie?

Je zameraný na pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením. Jeho realizáciu podporilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v priebehu uplynulých štyroch rokov poskytoval svoje služby klientom po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Primárnym cieľom projektu bolo poskytovať včasnú pomoc predovšetkým osobám, ktoré utrpeli náhlu zmenu zdravotného stavu v dôsledku úrazu, nehody alebo choroby počas aktívneho života. Často mali svoju úspešnú kariéru, rodinu a deti a zo dňa na deň sa ocitli v zmenenej životnej situácii, v zdravotníckych zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb.

Včasná pomoc sa k nim dostala bezprostredným kontaktom s motivátormi nezriedka už priamo v nemocnici či v rehabilitačnom zariadení. Sieť centier včasnej pomoci sme vybudovali prakticky po celom Slovensku, záujemcovia ich nájdu v Košiciach, Kováčovej, Prešove, Žiline, Piešťanoch aj Trenčíne. Sú k dispozícii verejnosti, ktokoľvek ich môže navštíviť a prísť sa s motivátormi poradiť.

Čo všetko majú motivátori v pracovnej náplni?

Motivátor by mal v klientovi vzbudiť záujem o spoluprácu, naozaj ho namotivovať. Spoločnými silami identifikujú cieľ, ktorý chce klient dosiahnuť a potom na jeho dosiahnutí spolupracujú. Cieľom môže byť široká škála potrieb, no každá musí spĺňať základný princíp – zlepšiť kvalitu klientovho života. Nejde teda iba o získavanie sociálnych a kompenzačných príspevkov, ale napríklad aj o zlepšovanie sebaobslužných činností, hľadanie pracovného uplatnenia, rozšírenie sociálnych kontaktov, nájdenie možností zmysluplného využitia voľného času na vzdelávanie, pohybové aktivity či kultúrno-spoločenské aktivity a pod.

Motivátori teda musia mať širokú škálu vedomostí, skúseností a zručností, byť schopní pracovať v teréne, vedieť klientov presvedčiť, že naozaj im dokážu pomôcť a pomoc aj doručiť. Kde ste takých ľudí dokázali nájsť?

Treba povedať, že to bol dlhý a náročný proces. Metodiku na ich zaškoľovanie vypracoval už pred viac ako šiestimi rokmi Slovenský paralympijský výbor v rámci projektu Paralela. Ten predchádzal národnému projektu SME SI ROVNÍ. Paralelou prešlo prvých 24 motivátorov, ktorí absolvovali 160 hodinové zaškolenie a postupné zapracovávanie do praxe. K nim sa postupne pridávali ďalší. Všetci sú sami osobami so zdravotným znevýhodnením, mnohí priamo z paralympijského športového prostredia. Keďže projekt SME SI ROVNÍ je postavený na metóde peer-to-peer support, potvrdilo sa nám, že klienti naozaj prijímajú s väčšou dôverou informácie od ľudí v rovnakej či dokonca ešte komplikovanejšej zdravotnej situácii. Spolu sme napokon vyškolili viac ako 50 motivátorov, ktorí v projekte počas jeho existencie pracovali.

Čo presne si máme predstaviť pod spojením peer-to-peer support?

Je to vo svete známa metóda pomoci v rámci rôznych komunít, pri ktorej ľudia s podobnými skúsenosťami poskytujú emocionálnu, informačnú a praktickú pomoc iným osobám, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii. V tomto prípade sú to osoby so zdravotným postihnutím, ktoré poskytujú pomoc a podporu iným osobám so zdravotným hendikepom. Princíp peer-to-peer support vychádza z myšlienky, že ľudia, ktorí prešli rovnakými životnými situáciami, môžu ponúknuť jedinečný pohľad, porozumenie a skúsenosti. Tie sú mimoriadne cenné pre tých, čo podobnej situácii čelia aktuálne.

Štart projektu SME SI ROVNÍ sa datuje do marca 2020 a to bolo presne obdobie, keď sa začínali prísne obmedzenia v súvislosti so začínajúcou pandémiou koronavírusu aj na Slovensku. Namiesto intenzívneho vyhľadávania klientov a osobného stretávania sa s nimi boli na dlhé obdobie motivátori odkázaní vo veľkej miere na online prostredie. Podarilo sa napriek tomu naplniť ciele projektu?

Chceli sme osloviť a poskytnúť intervenciu 1 100 zdravotne postihnutým klientom na Slovensku a to sa nám podarilo. Za takmer štyri roky fungovania projektu SME SI ROVNÍ ich napokon bolo ešte o pár desiatok viac. Je to obrovské číslo, no za každým z nich je osobitný a neľahký životný príbeh. Za najväčší úspech považujem nielen to, že sme klientom poskytli poradenstvo v rôznych oblastiach života, emocionálnu podporu a pomohli im získať mnohé sociálne kompenzácie, na ktoré majú nárok, ale mnohých sa nám podarilo aj udržať na trhu práce alebo ich naň vrátiť.

Okrem toho sa vám podarilo zozbierať aj množstvo cenných dát o tejto skupine ľudí. Ako ich plánujete zužitkovať?

Už v roku 2022 sme väčšinu z nich prezentovali na medzinárodnej konferencii SME SI ROVNÍ v Šamoríne, na ktorej boli prítomní zástupcovia niekoľkých európskych krajín. Nechýbala ani delegácia celoeurópskej organizácie ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá sa venuje špeciálne pacientom s poraneniami miechy a chrbtice so zameraním na ich sociálnu inklúziu a aktivizáciu. Veľká Británia, Nemecko, Holandsko či krajiny Škandinávie zásadným spôsobom prispeli do diskusie o postupoch pri práci s rôznymi skupinami osôb so zdravotným znevýhodnením. Jednou z nosných tém bola aj spinálna medicína a spôsoby, ako riešiť stav spinálnych pacientov. Slovensko je, bohužiaľ, jedinou krajinou v Európe, ktorá nemá ani jednu spinálnu jednotku a väčšina štátov Európskej únie je ďaleko pred nami nielen v medicínskej oblasti, ale aj v oblasti sociálnej starostlivosti a podpory. Konferencia bola jedinečnou príležitosťou v rámci národného projektu SME SI ROVNÍ na výmenu informácií a skúseností s týmto typom projektu.

Ďalším spôsobom zužitkovania a prezentácie výsledkov projektu je odborná štúdia, ktorá bola spracovaná v rámci tohto projektu a bude onedlho dostupná odbornej aj laickej verejnosti.

Rok 2023 sa končí a končí sa aj projekt SME SI ROVNÍ. Máte už plán, čo bude vaším ďalším krokom?

Boli by sme radi, keby v nejakej forme pokračoval aj naďalej a intenzívne na tom pracujeme. Ľudský kapitál, skúsenosti a vedomosti, ktoré sa v ňom za uplynulé štyri roky nazbierali, by naša spoločnosť mala aj naďalej využívať.

Newsletter Zostaňme v kontakte