Zaujímavosti

Základné informácie o projekte

Národný projekt SME SI ROVNÍ realizuje Slovenský paralympijský výbor v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.1.2.  Hlavným cieľom národného projektu je pilotné overenie inovatívneho systému sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím zriadením siete včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a/alebo rehabilitačných zariadení.  Projekt SME SI ROVNÍ […]