detail clanku Samuel Roško: Dosiahli sme cieľ !

November 2023 je posledným mesiacom fungovania národného projektu SME SI ROVNÍ. Keďže ide o projekt spolufinancovaný  z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, jeho aktivity majú svoje presné časové rámcovanie. 

Nielen o tom, ako sa v portfóliu aktivít SPV ocitol projekt SME SI ROVNÍ a či podpora sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý bol overovaný týmto projektom, bude pokračovať aj ďalej, sa dozviete v rozhovore s generálnym sekretárom Slovenského paralympijského výboru (SPV) Samuelom Roškom. 

Do marca 2020 bol Slovenský paralympijský výbor (SPV) známy predovšetkým ako organizácia, ktorej poslaním je podpora paralympijského športu a športovcov, vyhľadávanie talentov a reprezentácia Slovenska na medzinárodných paralympijských podujatiach. Ako sa v portfóliu aktivít SPV ocitol projekt SME SI ROVNÍ, ktorého primárnym poslaním je pomoc osobám so zdravotným postihnutím v oblasti ich sociálneho začleňovania? 

Ide o národný projekt, takže ho mohol realizovať iba jeden subjekt. Nás, samozrejme, teší, že sa ním stal práve Slovenský paralympijský výbor. Svoju činnosť vykonáva už 28 rokov a mal veľakrát príležitosť dokázať, že má svoje nezastupiteľné miesto v životoch ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem toho, že podporuje slovenských paralympijských športovcov v dosahovaní špičkových výkonov doma a v zahraničí, plní aj spoločensky vysoko hodnotenú funkciu – vyvíja množstvo aktivít v sociálnej oblasti. Ich cieľom je vracať ľudí po ťažkých úrazoch späť do aktívneho života a to má vo svojej náplni aj projekt SME SI ROVNÍ. 

Aj keď to znie ako klasické klišé, hlavne zdraví ľudia si nevedia úplne predstaviť, ako sa zmení fungovanie človeka po ťažkej autonehode, úraze, poranení chrbtice či miechy alebo po dlhodobej chorobe. Čo bolo hlavnou náplňou práce motivátorov, kľúčových postáv projektu? 

Hľadať po takejto udalosti opäť stabilitu, ale aj nové aktivity, sociálne kontakty či zamestnanie, nie je vôbec jednoduché. Fatálne zranenie zasiahne totiž nielen pacienta, ale z dlhodobého hľadiska aj celú rodinu. Pátrať po novom nastavení pre bežný život môže byť dlhý a náročný proces. Úlohou SPV bolo prostredníctvom tohto projektu overiť inovatívny spôsob spolupráce s klientmi využívajúci metódu peer-to-peer support. V praxi to znamenalo, že motivátor ako osoba so zdravotným postihnutím nadviazala spoluprácu s inou osobou so zdravotným postihnutím (klientom) a spoločne sa usilovali urobiť všetko preto, aby sa kvalita klientovho života zmenila k lepšiemu. Naša skúsenosť hovorí, že práve šport býva jedným z dobrých a efektívnych stimulátorov. Nebude to teda náhoda, že v národnom projekte SME SI ROVNÍ bolo zapojených až 23 aktívnych paralympijských športovcov ako motivátorov. Väčšina z nich si tiež prešla náročným poúrazovým obdobím a na vlastnej koži zbierali skúsenosti, ktoré teraz zužitkovávajú ako motivátori. Dokážu podať pomocnú ruku tým, ktorí utrpeli vážne zranenie alebo sa im náhle zmenil zdravotný stav vplyvom choroby, ocitli sa medzi osobami so zdravotným postihnutím a ťažko sa s tým vyrovnávajú.  

Aké boli základné požiadavky, ktoré museli záujemcovia o prácu motivátora splniť?

Predovšetkým museli byť silnými osobnosťami. Každý z nich má vlastný komplikovaný príbeh, sami bojovali s množstvom prekážok a nazbierané skúsenosti dokážu odovzdať ďalej. Musia byť otvorení, schopní počúvať druhú stranu, ale aj dodať energiu, byť dostatočne empatickí a súčasne vnímaví a citliví. Nie je ich úlohou klientov do niečoho tlačiť a už vôbec nie riešiť za nich ich problémy. Vedia však poradiť, ako ich riešiť, nasmerovať klientov k ďalších krokom a sprostredkovať im know-how získané vlastnými skúsenosťami, ako aj nadobudnuté v rámci absolvovaného zaškolenia. Ako hovorí už aj názov ich profesie, musia byť zdrojom motivácie a sú zároveň dôkazom, že aj veľmi komplikované situácie majú riešenie. Pôvodné vzdelanie záujemcov o post motivátorov nebolo až také zásadné. Hlavná bola ich ochota vzdelávať sa a naučiť sa veľké množstvo informácií, ktoré potrebovali „v teréne“. Stali sa z nich historicky prví motivátori v oblasti sociálnej pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sami patria medzi osoby so zdravotným znevýhodnením.

Jedna vec je ľudí vyškoliť, získať priestory či zabezpečiť propagáciu, oveľa náročnejšie však bolo presvedčiť hlavne prvých záujemcov, že motivátorom môžu dôverovať a že nimi poskytované služby sú naozaj bezplatné. Ako sa národný projekt SME SI ROVNÍ rozbiehal?

Predchádzal mu projekt PARALELA, v ktorom absolvovalo cyklus vzdelávacích blokov prvých 24 motivátorov. Boli to práve oni, s kým sme v roku 2020 rozbiehali národný projekt SME SI ROVNÍ. Postupne sme  vyškolili a prijali takmer 30 ďalších motivátorov, opäť zdôrazňujem, že všetci sú takisto osobami so zdravotným postihnutím, a napriek tomu (alebo aj preto) majú odvahu, silu a vlastnú motiváciu na to, aby pomáhali ďalším v rovnakej životnej situácii. Začínali sme s jedným centrom včasnej pomoci v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. Už v roku 2020 k nemu postupne pribudli ďalšie štyri centrá v Žiline, Piešťanoch, Prešove a Košiciach a v roku 2023 sme otvorili ešte detašované pracovisko v Trenčíne. Nielen štart, ale takmer celý priebeh realizácie projektu výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Krajina bola dlhodobo vo výnimočnom stave, ktorý aj bežným ľuďom obmedzil možnosti na štandardné vykonávanie práce, cestovanie a osobné kontakty, pričom práca motivátorov je postavená prioritne na osobnom stretávaní a individuálnej pomoci. Je obdivuhodné, že napriek týmto sťaženým podmienkam motivátori dokázali klientov osloviť a spolupracovať s nimi na zlepšení kvality ich života, o čom svedčia mnohé príbehy spolupráce priebežne zverejňované na webovej stránke projektu či sociálnych sieťach.

V novembri 2023 projekt končí a to je čas bilancovať a zhodnotiť jeho efektívnosť. Ste s jeho výsledkami spokojní?

Cieľ – pomôcť 1 100 ľuďom so zdravotným postihnutím pri ich sociálnom začlenení – sme splnili! Do projektu bolo zapojených celkom 1156 klientov, s ktorými motivátori uskutočnili viac ako 15 tisíc individuálnych stretnutí. Je to obrovské číslo a za ním obrovská práca. Do čísel sa pritom nedá zachytiť to, že vďaka osobnému kontaktu s motivátorom sa klienti, často krátko po úraze a s ťažkými zdravotnými znevýhodneniami, neprepadli do izolácie, smútku a pocitu bezmocnosti alebo ak v takomto stave boli, podarilo sa ho zvrátiť. Jedným z poslaní motivátorov je predovšetkým nadviazať osobný kontakt, na vlastnom príklade ukázať, že aj takto náročné životné obdobie sa dá prekonať. Je veľmi smutným faktom, že veľká časť klientov v čase vstupu do projektu trpela predovšetkým na nízku sociálnu interakciu, bez možnosti alebo schopnosti opustiť byt či dom, bez ľudí, s ktorými by sa mohli porozprávať o tom, čo ich naozaj trápi, čo potrebujú, čo nevedia riešiť, pričom vo väčšine prípadov išlo o riešiteľné veci, pokiaľ má človek potrebné informácie. Aj toto je dôkaz, že tento druh pomoci má význam. Všetci naši motivátori si zaslúžia uznanie za to, čo všetko zvládli aj v ťažkej covidovej dobe a za to, koľkým ľuďom zmenili životy k lepšiemu.

Odborne sa tomu hovorí peer-to-peer support, čo je forma komunitnej pomoci, kedy jednotlivec odovzdáva svoje zručnosti, skúsenosti a vedomosti priamo ďalšiemu človeku, ktorý je v podobnej situácii. V našom prípade motivátor – osoba so zdravotným postihnutím svojim klientom – osobám so zdravotným postihnutím. Máte už k dispozícii aj ďalšie údaje o benefitoch projektu?

Áno, a tie hovoria, že najviac klientov sme mali na východe Slovenska, najmä z okresov Michalovce a Prešov. Spomedzi 1 156 klientov až u 730 došlo vplyvom účasti v projekte k zlepšeniu psychickej kondície a o sebe a svojej budúcnosti premýšľajú výrazne pozitívnejšie. Klienti sa začali viac spoločensky angažovať, mnohí medzi svoje voľnočasové aktivity zaradili aj šport, vďaka čomu sa zlepšila aj ich fyzická kondícia, mnohí získali nové sociálne kontakty. Predovšetkým v prípade vozičkárov motivátori kládli dôraz na zlepšovanie ich fyzickej kondície a sebaobslužnosti, ktorá je pre ich fungovanie zásadná. S veľkou radosťou môžeme tiež konštatovať, že výsledkom práce motivátorov je aj to, že takmer 100 klientov si vďaka spolupráci s motivátorom počas účasti v projekte SME SI ROVNÍ našlo zamestnanie alebo začalo podnikať, čo je obrovský benefit aj pre štát. Hoci majú zdravotné znevýhodnenie, chcú byť osožní a ukázať, že sme si naozaj rovní. Viac sa o výsledkoch projektu dozviete z Odbornej štúdie, ktorá bola spracovaná v rámci projektu a bude v týchto dňoch zverejnená na našej webovej stránke.

Nájdu teda skúsenosti a zručnosti našich motivátorov uplatnenie aj po skončení projektu SME SI ROVNÍ?

Jeho výsledky dokazujú, že tento typ pomoci zdravotne znevýhodneným prináša reálne výsledky a je užitočný pre celú našu spoločnosť. V týchto dňoch môžeme s potešením informovať, že Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 politiky súdržnosti EÚ schválila v novembri nový národný projekt SME SI ROVNÍ II, čo znamená, že pomoc osobám so zdravotným postihnutím formou peer-to-peer support skončením projektu SME SI ROVNÍ v novembri 2023 nekončí, ale bude pokračovať.

Newsletter Zostaňme v kontakte