Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Výzva na predkladanie ponúk
 1. Zadávateľ:
  Slovenský paralympijský výbor (SPV)
  Osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov
  na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP
  Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
  IČO: 31745661
  DIČ: 2020870643
  Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Veronika Dobiášová
  (Proquis s.r.o., Kutlíkova 17, 85102 Bratislava, IČO: 53320352 je poverená na vykonávanie úkonov vo
  verejnom obstarávaní na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní)
  adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://paralympic.sk/
 2. Názov zákazky:
  Medzinárodná konferencia SPV
 3. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):
  služby
 4. Hlavné miesto poskytnutia služieb:
  Uvedie dodávateľ vo svojej ponuke.
 5. Výsledok zadávania zákazky:
  Objednávka vystavená na základe výsledku prieskumu trhu
 6. Opis predmetu zákazky:
  Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, konferenčných priestorov a s tým súvisiacich
  technických služieb a služieb stravovania v dátumoch od 25.5.2022 do 28.5.2022 podľa prílohy č. 1
  tejto Výzvy.
  Medzinárodná konferencia je organizovaná SPV v rámci implementácie Národného projektu Sme si
  rovní. Konferencie sa zúčastnia prevažne osoby so zdravotným postihnutím. Vyžaduje sa, aby priestory
  v ktorých sa bude realizovať konferencia boli bezbariérovo uspôsobené, umožňovali voľný pohyb
  osobám so ZP, najmä osobám využívajúci invalidný vozík. Vyžadujú sa priestory s bezbariérovými
  sociálnymi zariadeniami. Úspešný uchádzač v rámci poskytnutých služieb poskytne plnú technickú a
  organizačnú asistenciu pri organizácii konferencie. Opis a rozsah predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1
  tejto Výzvy.
 7. Spoločný slovník obstarávania:
  55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
 8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
  Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom a bude zodpovedať celkovej cene za
  predmet zákazky v EUR bez DPH predloženej úspešným uchádzačom (určenie predpokladanej hodnoty
  a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je
  nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)
 9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
  Predmet zákazky bude financovaný z projektu „Sme si rovní“, kód ITMS 2014+: 312041AIR7, za účelom
  jeho realizácie a implementácie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020.
  Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania (ďalej aj len ako „Kontrola“)
  súvisiaceho s poskytnutím Plnenia zo strany oprávnených osôb na výkon Kontroly v zmysle príslušných
  právnych predpisov SR a EÚ.
  Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra – daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku
  Dodávateľa na zaplatenie Ceny a doručená Objednávateľovi, majúca tieto náležitosti: obchodné meno
  a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH Dodávateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH Objednávateľa, číslo objednávky,
  číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý
  má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH,
  názov projektu, ITMS kód, podpis oprávnenej osoby.
  Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
  Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť Cenu alebo jej časť bankovým prevodom v prospech účtu
  Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa považuje deň
  pripísania peňažnej sumy na bankový účet Dodávateľa.
 10. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
  Najnižšia celková maximálna cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
  Pravidlá na uplatnenie kritéria:
  Za prvú v poradí bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou maximálnou cenou za celý
  predmet zákazky v EUR s DPH. Ako druhá v poradí bude označená ponuka s druhou najnižšou celkovou
  maximálnou cenou za celý predmet zákazky v EUR s DPH atď. Poradie ostatných uchádzačov sa určí
  obdobne.
  Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste v poradí.
  Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.
 11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 18.05.2022 o 10.00 hod.
  Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.
 12. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
  Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky na mailovú adresu dobiasova@proquis.sk.
 13. Požadovaný obsah ponuky:
  Uchádzačom predložená ponuka musí obsahovať naskenované nasledovné doklady a dokumenty
  (odporúčaný formát je „PDF“) :
  1) cenová ponuka za celý predmet zákazky v štruktúre podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy s uvedením
  ponúkaného miesta realizácie konferencie.
 14. Spôsob určenia ceny
  Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
  a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojej ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu
  zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s prílohou č. 1 tejto Výzvy.
  Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
  Všetky vkladané hodnoty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta a nesmú byť vyjadrené
  záporným číslom.
 15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
  Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
 16. Uzavretie zmluvného vzťahu
  Úspešnému uchádzačovi zadávateľ oznámi, že uspel a zašle mu objednávku.
  Neúspešným uchádzačom zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli
  a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky,
  nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
  Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a ukončiť tento proces bez
  zadania zákazky. V takom prípade je povinný toto rozhodnutie odôvodniť.
  Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.
  V Bratislave, dňa: 10.05.2022
  Prílohy:
  Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Newsletter Zostaňme v kontakte