detail clanku Základné informácie o projekte

Národný projekt SME SI ROVNÍ realizuje Slovenský paralympijský výbor v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.1.2. 

Hlavným cieľom národného projektu je pilotné overenie inovatívneho systému sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím zriadením siete včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a/alebo rehabilitačných zariadení. 

Projekt SME SI ROVNÍ bude Slovenský paralympijský výbor realizovať do 01/2023 na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. 

Cieľovou skupinou projektu sú v súlade s Operačným programom Ľudské zdroje osoby so zdravotným postihnutím (ďalej OZP) vrátane osôb, u ktorých sa následkom náhleho úrazu alebo choroby natoľko zhoršil zdravotný stav, že ich obmedzuje v bežnom živote. 

Národný projekt stavia na výsledkoch predchádzajúceho projektu PARALELA realizovaného Slovenským paralympijským výborom v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013, ktorý okrem iného začal rozvíjať tému Peer to Peer Support, t. j. podpory osobám so zdravotným postihnutím zo strany podobne zdravotne postihnutých osôb (motivátorov). Národný projekt SME SI ROVNÍ nadväzuje na uvedený projekt a zavádza celoplošnú pôsobnosť motivátorov do viacerých regiónov Slovenska počnúc regionálnym centrom včasnej pomoci motivátorov zriadeným pri NRC Kováčová v marci 2020 a pokračujúc ďalšími štyrmi regionálnymi centrami, ktoré sú zriadené v Košiciach, Piešťanoch, Prešove a v Žiline. 

Služby motivátorov OZP: Motivátori z radov OZP motivujú podobne zdravotne postihnutých klientov k návratu do spoločenského a pracovného života. Motivácia je založená na osobnej prezentácii dobrých príkladov prekonávania prekážok pri dosahovaní osobných športových alebo životných cieľov. Podstatou práce motivátora je kombinácia motivácie k pohybu a motivácie k opätovnému spoločenskému a pracovnému uplatneniu s využitím pozitívnych osobných príkladov úspešného zapojenia sa nielen paralympijských športovcov – motivátorov do života. 

Počas poskytovania včasnej pomoci, predovšetkým klientom pri odchode zo zdravotníckych/rehabilitačných zariadení, môžu motivátori sprostredkovať kontakty, skupinové aktivity alebo poskytnúť základné informácie o existujúcich podporných nástrojoch štátnych, verejných alebo súkromných inštitúcií a organizácií pomáhajúcich OZP pri sociálnom začleňovaní – jednak úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, miestnych a regionálnych samospráv, ako aj zväzov zdravotne postihnutých podľa druhov postihnutia a ich spoločných podporných komunitných aktivít. Motivátori svojou činnosťou zároveň vytvárajú komunitnú sieť motivátorov po celom Slovensku, ktorá pomáha osobám so zdravotným postihnutím terénnou formou, ak nemajú dostatočný prístup k službám. 

Výsledkom projektu bude: zriadený a overený inovovaný systém siete regionálnych centier na poskytovanie včasnej pomoci, poradenstva, rehabilitácie a pohybovej motivácie vyškolenými motivátormi OZP, dopĺňajúci existujúci systém služieb sociálneho začleňovania OZP, ktorý zlepší prístup ku kvalitným službám na aktívne začleňovanie sa do spoločnosti pre minimálne 1000 OZP, predovšetkým po náhlej zmene zdravotného stavu. V rámci projektu bude tiež vypracovaná hodnotiaca štúdia efektívnosti inovatívneho systému centier včasnej podpory pre OZP a jeho vplyvu na zefektívnenie existujúceho systému služieb podpory aktívneho začleňovania OZP s odporúčaniami na legislatívne úpravy pre jeho zavedenie do praxe podľa spracovaných medziročných výsledkov a porovnaní s medzinárodnou praxou v tejto oblasti. 

Newsletter Zostaňme v kontakte